คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี                   ประธานกรรมการ

2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                                     กรรมการ

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                                      กรรมการ

4. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                          กรรมการ

5. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                          กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ                 กรรมการ

7. อาจารย์มานะ นาคำ                                                กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลาวัณย์ ชมนิรัตน์                กรรมการ

9. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          กรรมการและเลขานุการ

10.นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

11.นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี                                    ผู้ช่วยเลขานุการ