แนะนำศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มข.

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มข.
Coordination Center of the Royal Innitiative Projects, KKU

     ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี สังกัดฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2550 โดยรวมโครงการสองโครงการเข้าด้วยกัน คือ โครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการดำเนินงานมาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีการดำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยศูนย์ประสานงานฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พันธกิจสำคัญของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ การประสานงานและสนับสนุน ตลอดจนบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เข้ากับโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์ อันได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากทุกหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ
1. ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนองและตามแนวพระราชดำริ
2. ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รวบรวม จัดทำฐานข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศของโครงการตามแนวพระราชดำริของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เป้าประสงค์: เป็นศูนย์กลางการวิจัยเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริและพระดำริ
เป้าประสงค์: เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริและพระดำริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์: เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการสร้างเครือข่ายชุมชนและหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
เป้าประสงค์: ผลงานบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้