แผนการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

แผนการดำเนินงานของสำนักงาน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมระบบงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานขององค์กร
กลยุทธ์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน พัฒนา ติดตามผลและประเมินงานวิจัยชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ กลยุทธ์ที่ ๑ การประสานงานและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
กลยุทธ์ที่ ๒ การประสานงานสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ/สร้างรูปธรรมชุมชนต้นแบบเศรษบกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวพระราชดำริทั้งในมหาวิทยาลัยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ๑ ระบบการทำงานมีการวางแผน การติดตาม และการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐาน