ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 3  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

Coordination Center of the Royal Initiative Projects, KKU

3rd Fl. Kaen Kalapapluk Bd.  Khon Kaen  40002

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155    หมายเลขภายใน 42178, 42179 และ 42180