บุคลากร

ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
อีเมล์: bthida@kku.ac.th
ชื่อ: ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว
  ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
 อีเมล์: sjutap@kku.ac.th
  
 
ชื่อ: นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่: งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์: Kwanna@kku.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 42180

  ชื่อ: นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานแผนและงานปฏิบัติการ
  อีเมล์: ssavit@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42180
  ชื่อ: นางสาววริษฏา หงส์กาญจนกุล
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานประชาสัมพันธ์
  อีเมล์: wariho@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42178
  ชื่อ: นางลักษิกา พิลาโท
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานปฏิบัติการ
  อีเมล์: wilaiwan@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42178
  ชื่อ: นางสาวณันช์ธิชา จำใบ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานปฏิบัติการภาค
  อีเมล์: narech@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42178
  ชื่อ: นางสาวทิพย์รัตน์ ภักดีวุฒิ
  ตำแหน่ง: แม่บ้าน
  หน้าที่หลัก:งานทำความสะอาด และ รับ-ส่ง เอกสาร
  อีเมล์ : –
  เบอร์โทรศัพท์: 42178
  ชื่อ: นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานสารสนเทศ และงาน      อพ.สธ.
  อีเมล์: yupawo@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42179
  ชื่อ: ศิวาดล ศรีทอง
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  หน้าที่หลัก: งานประสานงาน อพ.สธ.
  อีเมล์: m51126641@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์: 42178

  ชื่อ: นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
  หน้าที่หลัก: งานฝึกอบรม อพ.สธ.
  อีเมล์: nonpna@kku.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์: 42179