โครงการประเด็นงาน

โครงการต่างๆ ที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้ดำเนินการ หรือที่มีการ่วมดำเนินการ

๑.  โครงการสนองพระราชดำริ

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเขื่อนห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     โครงการสนับสนุนการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

     โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 ๒. โครงการตามแนวพระราชดำริ

     โครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเยาวนศิษย์เก่าตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมสนับสนุนการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ มี ๒ ลักษณะ

กิจกรรมพัฒนาโดยการบูรณาการในเชิงพื้นที่

(Area-based integrations) ดำเนินการ

ในพื้นที่ ๔ ตำบล

กิจกรรมการบูรณาการในเชิงของปัญหา

(Problem-based integrations) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ

โดยไม่เน้นพื้นที่เป้าหมาย

๐ ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผักปลอดสารพิษ  อาหารปลอดภัย  และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๐ ตำบลบ้านผือ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน

๐ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๐ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแปรรูปการเกษตร และการพัฒนาการศึกษา

๐ กิจกรรมพัฒนาด้านการเกษตร เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อการ “พึ่งตนเอง”  ซึ่งเน้นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๐ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  โดยให้ชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ อำเภอกระนวน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองซา  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม โรงเรียนบ้านฝาง โรงเรียนหนองโก  อำเภอหนองเรือ ได้แก่ โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  และอำเภอเมือง ได้แก่ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

๐ กิจกรรมด้านสาธารณสุข

การบริการของสำนักงาน

 ๑. ประสานงานคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะ แลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับพระราชดำริในด้านต่างๆ เช่น

เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาแหล่งน้ำ

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ดิน, น้ำ, ป่าไม้)

การพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมอาชีพ/การวมกลุ่ม

การสาธารณสุข

 การพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

๒. สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

๓. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมนักศึกษา โดยประสานงานกับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

๔. บริการวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการประชุมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group process) ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และแผนปฏิบัติการนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร/องค์กร/ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม