ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มข. มอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ซึ่งมีภารกิจต้องดูแลและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับมอบโดย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับมอบโดย ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เพื่อเป็นฐานข้อมูล และมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ และฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อไป