ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 นำมาใช้เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับสำนักข่าวเนชั่น  “มข.สืบสานปณิธานในหลวง ร.9 ทำงานบูรณาการร่วมชุมชน”  ในการสืบสานพระราชปณิธาน อันได้แก่ โครงการอันนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ในพื้นที่สนองพระราชดำริ พื้นที่โคกภูตากา อ.เวียงเก่า, เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ และสวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น, เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ และสวนสัตว์จังหวัดอุบลรราชธานี และเขื่อนสิริธร จ.อุบลราชธานี  นอกจากนี้ ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินงานบริการวิชาการส่งเสริมแสะสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพและชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน, ต.ยางคำ และ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ, ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี และ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

—– > ติดตามรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.nationtv.tv/news/378845846?expires=1634070429