ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มข. มอบชุดคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ซึ่งมีภารกิจต้องดูแลและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้รับมอบ คือ ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ฯ, และอาจารย์จิราภรณ์ สุมังคะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้รับมอบ คือ ผศ.ดร.สไว มัฐผา อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์