>>> วีดีทัศน์ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชเด่นในฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วีดีทัศน์  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชเด่นในฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

https://youtu.be/EFCSqlxXUn8

 

จากที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชเด่นในฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นนั้น ทำให้เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้าน  และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขุมดินขึ้น ชื่อกลุ่ม “อนุรักษ์แปรรูปสมุนไพรยางนาและผลผลิตทางการเกษตร”  ซึ่งมี ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว หัวหน้าโครงการ, ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล, ดร.หิรัญ แสวงแก้ว, อ.สมยศ มีทา  และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี ร่วมดำเนินโครงการ