กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี แ ลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ณ ศูนย์เรียนรู้ยางนาบูรณาการ มข.

ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชเด่นในฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นนั้น จึงเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขุมดินขึ้น ชื่อกลุ่ม “อนุรักษ์แปรรูปสมุนไพรยางนาและผลผลิตทางการเกษตร” โดยวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ตัวแทนของกลุ่มฯจำนวน 7 คน นำโดย นายประไพ เมืองคำ ประธานกลุ่มฯ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ณ ศูนย์เรียนรู้ยางนาบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ทางกลุ่มสนใจที่จะผลิตสบู่สมุนไพรยางนาและสบู่ซักผ้าเพื่อใช้ภายในกลุ่มและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของดีกุดเค้าต่อไป