ศูนย์ประสานงานฯ และศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยง 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยง  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวเปิดการประชุม,  ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ, นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวถึงหน้าที่การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และความหมายของความเสี่ยง จากนั้น  นายอนุพล มุมทอง หัวหน้างานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ กล่าวถึงขั้นตอน ความสำคัญ แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้มีการร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการบริหารความเสียงศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ อีกด้วย