ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. – มข. ร่วมบรรยายในงานอบรมให้ความรู้และผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2564  ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้และผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของ อพ.สธ. และบทบาทศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น  กล่าวเปิดการอบรม โดย  ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12  และมีวิทยากรร่วมบรรยายในการอบรมให้ความรู้ ดังนี้

– ดร.ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์ บรรยายหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพรราชดำริฯ (อพ.สธ.) และ

– นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาประสานงานโครงการพระราชดำริ อพ.สธ. มทส.  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา บรรยายหัวข้อ  วิธีการดำเนินงานและบริหารจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ด้านการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

จากนั้นกล่าวปิด โดย ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 12   และสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564