ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ” 

     ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ” วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ใน Facebook ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมเสวนาฯ ตามเอกสารที่ส่งไปทางอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลล์แจ้งช่องทางการเข้าร่วมฯ สามารถติดต่อกลับมายังศูนย์แม่ข่ายประสานงานฯ เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
.
— > ลิงค์ประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/…/1suP0wP6INhSnIJDS65t…/view…