มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 49)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 49)