วิดีทัศน์ วิธีการเก็บเมล็ดและการเพาะกล้าไม้

วิดีทัศน์ วิธีการเก็บเมล็ดและการเพาะกล้าไม้
.
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเมล็ดจากต้นไม้ที่มีหลากหลายพันธุ์ในท้องถิ่นและวิธีการเพาะกล้าไม้เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นอีกด้วย